Wyszukiwarka

Dodatkowo

counter by eliteria.pl webdesigncounter by eliteria.pl webdesigncounter by eliteria.pl webdesigncounter by eliteria.pl webdesigncounter by eliteria.pl webdesign
IP: 54.80.185.137 | Online: 3

T U N E L - C E G I E Ł K I
Pełne rozliczenie cegiełek opublikowano w tygodniku Nowy Wyspiarz, 19 sierpnia 1998, na stronie 17:

Świnoujście, 13 sierpnia 1998

OŚWIADCZENIE

Społeczny Komitet Budowy Tunelu w Świnoujściu powstał 4 marca 1996.
Koszty pierwszych czterech miesięcy działalności SKBT inicjatorzy: Stanisław Możejko, Krzysztof Koncewicz i Mariusz Olszewski pokrywali z własnych, skromnych środków.
Wobec zagrożenia załamania się szeroko zakrojonych działań inicjatorzy odmawiali przyjmowania pomocy finansowej bez pokwitowania, toteż takie pokwitowania w formie pamiątkowych cegiełek były wydawane począwszy od przełomu czerwca i lipca 1996 jedynie wtedy, gdy pokrycie bieżących, udokumentowanych wydatków przekroczyło możliwości finansowe inicjatorów.
Z pomocy finansowej kwitowanej cegiełkami w łącznej wysokości 9.110 (słownie: dziewięćtysięcystodziesięć) złotych pokryto następujące, udokumentowane wydatki:

część kosztów biletów kolejowych 
część kosztów telekomunikacyjnych 
część kosztów usług drukarskich 
część kosztów usług kserograficznych 
część kosztów Rady Naukowo-Technicznej SKBT 
część kosztów usług pocztowych 
część kosztów artykułów papierniczych
łącznie: 
- 1.400
- 4.000
- 1.300
- 1.200
- 600
- 400
- 210
9.110

 

Ponadto inicjatorzy wydatkowali 4.320 (słownie: czterytysiącetrzystadwadzieścia) złotych własnych środków oraz poświęcili ponad 3.000 (słownie: trzytysiące) godzin pracy.

Mimo silnego przeciwdziałania ze strony władz lokalnych a nawet centralnych, po raz pierwszy w dziejach polskiego Świnoujścia doprowadzono sprawę budowy tunelu pod Świną do głosowania w parlamencie - głosowanie w Sejmie RP 24 stycznia 1997 oraz uchwała Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP z 5 lutego 
1997.

Mariusz Olszewski              Krzysztof Koncewicz              Stanisław Możejko

* * * * *

Kluczowy fragment postanowienia o umorzeniu dochodzenia w sprawie cegiełek:
(opublikowany w nr. 15 Nowego Wyspiarza z dnia 14 kwietnia 1999, na stronie 10):

Zebrane w ramach sprzedaży cegiełek pieniądze nie pokryły w całości wszystkich rachunków. Członkowie SKBT dopłacali do nich z własnych pieniędzy.
Analizując pod kątem zaistnienia przestępstwa z art. 284 §2 kk materiał zebrany w tej sprawie uznać należało, iż w działaniu przedstawicieli SKBT - St. Możejki, M. Olszewskiego i K. Koncewicza - brak jest cech tego przestępstwa. Wskazany bowiem przepis wymaga dla swego bytu, by sprawca miał zamiar przywłaszczenia powierzonej mu rzeczy. 
W tej sprawie, przekazane w/wym. osobom pieniądze miały być wydane na promowanie idei budowy tunelu przez rzekę Świnę. Takie też czynności podejmowali członkowie SKBT, podnosząc w związku z tym koszty. Przy tym koszty te były wyższe, od opublikowanych w piśmie lokalnym zatem należało uznać, iż czynu opisanego w art. 234 §2 kk nie popełniono, a w konsekwencji tego uznania, prowadzone śledztwo należało umorzyć na podst. Art. 17 §1 pkt 1 kpk.

Prokurator Prokuratury Okręgowej
Mgr Bogusława Zapaśnik

* * * * *

UCHWAŁA NR XXXVIII/221/96
RADY MIEJSKIEJ W ŚWINOUJŚCIU z dnia 3 lipca 1996 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity - Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74; zm. Dz.U. Nr 58, poz. 261) uchwala się, co następuje:

§1
PODZIĘKOWANIE

Rada Miejska wyraża uznanie dla Społecznego Komitetu Budowy Tunelu za jego dotychczasowy ogromny wysiłek w popularyzowaniu budowy tunelu w Świnoujściu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LECHOSŁAW GOŹDZIK
Przewodniczący Rady Miejskiej